Regler for leie eller lån av lokaler på Grimstad bibliotek:

Grimstad bibliotek er et litteraturhus og en møteplass. Vi har forfattertreff, foredrag, bokformidling, konserter, barneprogram og mye annet i vårt program. Se Hva skjer for detaljert program.
Biblioteket har forskjellige typer lokaler til bruk for arrangementer og de stilles  gjerne til bruk for lag, foreninger og organisasjoner. Arrangementets innhold bør være i overensstemmelse med bibliotekets målsetting om å spre opplysning, informasjon og kulturell opplevelse.  Utleie av møterom og foredragssal er en del av Grimstad biblioteks profilering som et aktivt, åpent og levende hus for alle samfunnsgrupper. Alle har i prinsippet rett til å benytte tilbudet, men utleie til organisasjoner eller enkeltpersoner som klart bryter med vår profil, kan bli avvist.

Biblioteket stiller følgende betingelser:

 • Arrangementer som er åpent for alle prioriteres
 • Er temaet politisk, må flere syn få slippe til
 • Vi vil ikke støtte eller godta arrangementer som fremmer brudd på norsk lov, fremmer hat eller diskriminering

Biblioteket stiller ikke med teknisk ansvarlig under arrangementet. Dersom teknisk utsyr skal benyttes kan man få opplæring i bibliotekets åpningstid. Dersom biblioteket mener personale likevel må være tilstede, blir det beregnet til kr 500 per påbegynt time, per ansatt. Ekstern arrangør har ansvar for markedsføring, og kostnader ved dette.

Det er tillatt å ta inngangspenger. Dersom man har gratis leie av lokalene skal biblioteket ha 25 % av billettsalget. Salg i tilknytning til arrangementet er tillatt.

Hovediblioteket har en foredragssal og to møterom til disposisjon.

Salen: NB! KUN INNGANGEN RETNING ODDENSENTERERET KAN BENYTTES UTENOM BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTID

 • Salen kan lånes ut på dag- og kveldstid
 • Salen har flatt gulv
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse internett i salen
 • Det er fastmontert prosjektor i salen og lydanlegg (dersom ikke andre har bestilt det)
 • Det er maksimalt 90 stoler i salen

Priser lokale lag og foreninger, organisasjoner og ikke-kommersiell virksomhet: gratis. Avgift til rettighetsorganisasjoner (Tono, Kopinor og lignende) dekkes i sin helhet av leietaker, det vil si arrangøren av arrangementet.

Man er selv ansvarlig for å rigge til og rydde etter bruk. Stoler og bord skal ryddes inn på lager.

Priser næringsliv eller utenbys lag og foreninger:
Halvdagskurs: kr 1500,-
Heldagskurs: kr 3000,-
Timepris: kr 600,-

Møterom Knut:

NB! KUN INNGANGEN RETNING GAMLE SENTRUM KAN BENYTTES UTENOM BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTID

For grupper på minimum tre personer, hovedsakelig til frivillige foreninger, lag og studiegrupper.

 • Møterommet kan lånes ut på dagtid fram til kl.1900. For bruk etter kl. 1900 gjelder spesielle regler og kan bare tilbys lukkede grupper.
 • Kan ta inntil 10 personer
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse nett
 • Prosjektor kan lånes.

Møterom Henrik:

NB! KUN INNGANGEN VED SORENSKRIVERGÅRDEN KAN BENYTTES UTENOM BIBLIOTEKETS ÅPNINGSTID

For grupper på minimum tre personer, hovedsakelig til frivillige foreninger, lag og studiegrupper

 • Møterommet kan lånes ut på dagtid fram til kl.1900. For bruk etter kl. 1900 gjelder spesielle regler og kan bare tilbys lukkede grupper.
 • Kan ta inntil 15 personer
 • Det er tilgang til bibliotekets trådløse nett
 • Prosjektor kan lånes.

Priser lokale lag og foreninger, organisasjoner og ikke-kommersiell virksomhet: gratis, Avgift til Tono dekkes i sin helhet av leietaker, det vil si arrangøren av arrangementet. Man er selv ansvarlig for å rigge til og rydde etter bruk.

Priser næringsliv eller utenbys lag og foreninger:
Halvdag: kr 800,-
Heldag: kr 1500,-
Timepris: kr 400,-

Opplysninger og forespørsler om leie kan rettes til skranken eller telefon 37250190

Søknadsfrister for vårsesongen: 15. november, – for høstsesongen: 1. juni. Dersom vi har ledige lokaler kan de bookes senere også.

Ansvars- og ordensreglement
Leietaker er ansvarlig for all skade som forvoldes i utleietiden. Ansvarsforholdet gjelder skade på/av så vel bygg/anlegg som brukere/publikum. Leietager er også selv ansvarlig dersom det skulle oppstå en ulykke.

Praktiske forhold ved utleie

 1. a) Ansvarlig leder.

For all utleie skal det være en navngitt ansvarlig leder. Ansvarlig leder forplikter seg til å gjøre seg kjent med byggets branninstruks.

 1. b) Nøkler.

Nøkkel kvitteres ut av bibliotekets personale. Ansvarlig leder har ansvar for at alle dører til de leide arealer blir låst etter bruken. Ytterdører sjekkes spesielt. Nøkler som ikke leveres innen fastsatt dato, faktureres med et gebyr på kr. 500,-

 1. c) Bygninger og utstyr.

Stoler, border, og lignende skal ikke flyttes eller fjernes fra rommet uten spesiell tillatelse.

Dersom utstyr, etter spesiell tillatelse, har vært i bruk, skal disse straks etter bruk settes på riktig plass.

Manglende overholdelse vil kunne medføre fakturering for ekstra rydding.

Eventuelle skader på apparater, utstyr og bygninger skal straks, påfølgende hverdag, meldes fra til bibliotekets ansatte. Skader som måtte oppstå på bygningens inventar og utstyr som følge av uvøren bruk og hærverk er leietaker ansvarlig for å utbedre, eventuelt erstatte.

 1. d) Orden/ renhold.

Ansvarlig leder skal være siste mann ute av rommet og se til at det er i orden. Etterglemt tøy og andre ting tas med.

Lokalet skal være ryddet og klargjort.

 1. e) Avfall

Avfall og søppel skal kildesorteres der det kreves, fjernes av leietaker eller plasseres i miljøstasjon. Dersom dette ikke blir gjort, kan det faktureres for jobben.

 1. f) Alarm.

Opphold i bygget skal kun skje på de arealer og til de tidspunkter som er tildelt.

Dersom leietaker bryter byggets alarm, skal leietaker dekke bygg- og eiendomstjenestens egenandel ved utrykning.

 1. g) Rømningsveier

Leietaker er selv ansvarlig for å holde rømningsveier frie for hindringer.

 1. h) Tobakkskadeloven §25.

Utendørs inngangspartier til offentlige bygg skal være røykfrie.

Ansvarlig leder skal etterse at dette pålegget opprettholdes i leieperioden.

 1. i) Avtalebrudd.

Brudd på utleiereglementet vil bli påtalt. Dersom påtalen ikke omgående blir

etterkommet, forbeholder utleier seg rett til straks å oppheve leieforholdet.

Lån/leie av møterom Knut og Henrik etter bibliotekets stengetid:

Ansvarlig for arrangementet tegner avtale om å være meråpen bruker.

Ansvarlig låner nøkkel for å låse rommet etter bruk.

Ansvarlig for arrangementet forplikter seg til å sørge for at alle går inn og ut av lokale i samlet flokk.

Man kan kun benytte handicaptoalett ved inngangen ved Sorenskrivergården (2. etasje).

Ansvarlig for arrangementet forplikter seg til å gjøre alle møtedeltagere oppmerksomme på overnevnte.

Forøvrig gjelder ansvars- og ordensreglement.

Det er bare mulig å benytte inngangen ved Sorenskrivergården (2. etasje).

Brannvernregler/Evakuering

Generelle regler

 • Leietaker forplikter seg til å kjenne til alle rømningsveier.
 • Ved en evakuering skal alle forlate huset umiddelbart, og det er ikke anledning til å ta med seg gjenstander.
 • I første etasje er det nødutgang til høyre for møterom Henrik, gjennom magasinet og administrasjonen, hovedinngangen mot Odden og gjennom Salen. I andre etasje er det gjennom hovedinngangen mot Sorenskrivergården, og til høyre for Amfiet. Oppmøtested er foran Oddensenteret eller Sorenskrivergården, alt etter hva som er nærmest.
 • Bruk av flamme/røykutviklende gjenstander (stearinlys, røykmaskiner osv.) er strengt forbudt, med mindre annet er avtalt.
 • Bruk av skjøteledninger og forgreininger må begrenses så langt det er mulig.

Salen

 • Stoler og bord skal settes opp slik at det er minst en passasje mellom hovedinngangen og nødutgangen i hjørnet. Denne passasjen skal være på minst 1,5 meter i bredden.
 • Det er strengt forbudt å sette gjenstander i rømningsgangen (mellom nødutgangen i hjørnet og utgangsdøren bakenfor), eller å sette gjenstander foran eller i rømningsveiene.